นางสาวประวีณา ไชยศรี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

 

 นางสาวนิศาชล   ขจรวุฒิตระกูล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
นางมณฑาทิพย์  สุขจันทร์เทาะ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
นางยุพา  พุทธมี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
นางกรรณิการ์  บุญกรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
นางสาวเกษรา จึงเจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
นางพงษ์ลัดดา  แก้วประดับ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่   1//3
นางสาวศุภิสาร  มงคลไชยคำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
นางบังอร  ภูมินทร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
นางสาวหงษ์นภพัส  นภัสธัญพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
นางพัชราวลัย  ไวทิรา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
นางสาวดารารัตน์  จันทเขต
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
นางสาวพวงเพชร  บัวหลวง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
นางปพิชญา ศรีสมสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
นางสาวเกสร  ประโพธิ์ศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวลัญสรณ์  ทองย้อย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
นางสาววิลัยวรรณ  กองภูเขียว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
นางสาวอัฐภิญญา  บุญเลิศ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
นางยุวนิดา  สายธนู
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
นางสุจิตรา  อรัญวาสน์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
นางเครือวัลย์  สนามชัย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
นางกองแก้ว ประมวล
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2   
     
นางสาวศราลี  บรรจง
ครูพิเศษ
นางสาวจินตนา  เปี่ยมลาภ
ครูพิเศษ
นางนิตยา  ศรีพยัคฆ์
ครูพิเศษ
นางนฤมล  สุขสกุล
ครูพิเศษ
นางสาวสวิชญา  พรมลิ
  ครูพิเศษ
นายณัฐกฤษ   ภานุมาส
ครูพิเศษ
นางญาณิศา  ชูสกุล
 ครูพิเศษ
นายไพรวัลย์  จำปาทอง
  ครูพิเศษ
นายสุรัตน์   เฉิดวาสนา
ครูพิเศษ
นายพิริยะ  อังคะสุวัฒน์
  ครูพิเศษ
นางทรรศนีย์  ทองบัว
ครูพิเศษ
นางสายพิณ  บัวขาว

นายสถาพร  พวงแก้ว

นางอ้อมใจ  สิทธิตั้งเจริญกุล
นางอุทุมพร มอญกอดแก้ว
นางวรัญญา  อิ่มสะอาด
ครูอัตราจ้าง
นางศิรินภา  วิลาพันธ์
ครูธุรการ
 
นางเปมิกา  เจริญสุข
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
นางมนัสนันท์  เหล่าอ่อน
นักการ-ภารโรง
      นายอิทธิพล  สุวรรณไตรย์
นักการ-ภารโรง
       นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์
         ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียนบ้านสัตหีบ