วิสัยทัศน์
                  ภายในปี 2559 โรงเรียนบ้านสัตหีบ เป็นโรงเรียนชั้นนำ ที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการบริหาร และจัดการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ใช้เทคโนโลยีและภาษาเพื่อการสื่อสาร
สู่ประชาคมอาเซียน

                                                                                           พันธกิจ

      1. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถใช้หลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
      2. จัดกิจกรรมการเรียการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลคุณภาพคู่คุณธรรม
      3. จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
      4. สร้างเสริมโอกาสในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน
      5. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดการศึกษา
           

                                                                                        เป้าประสงค์        

     1. สถานศึกษามีความเข้มแข็ง และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
     4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
     5. ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง
     6. ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้อย่างน้อย  3 ภาษา
     7. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากร และได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา

                                                                                     กลยุทธ์
 

      1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
      2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม
          จริยธรรมและจิตสำนึกในความเป็นไทยเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
      3. ส่งเสริมสนุบสนุนให้ครูและบุคลกรได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      4. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
      6. ส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในกลุ่มประชาคมอาเซียน

                                                                ม้วนกระดาษแนวนอน: อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
                                                              "กล้าคิด กล้าคิด กล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ "

                                                              ม้วนกระดาษแนวนอน: เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
                                               "ดูแลศิษย์ประดุจลูกหลาน บริหารตามหลักธรรมมาภิบาล "